ข้อมูล ส่วนบุคคล

จิรฉัตร จันทรัตน์ (JIRACHUT JUNTARUT)


พนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

Jirachut.@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาตรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)