ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินฎา ปุติ (SARINDA PUTI)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

sarinda.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2563 ปริญญาเอก ปร.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 ปริญญาโท ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2532 ปริญญาตรี วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สรินฎา ปุติ, วรรณนะ หนูหมื่น และวิฑูรย์ เมตตาจิตร. (2564). ผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ประถมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 13(1),216-235.
สรินฎา ปุติ, วรรณนะ หนูหมื่น และวิฑูรย์ เมตตาจิตร. (2563). ภาพแทนความสุขในการเรียนที่สามจังหวัดชายแดนใต้จากครู นักเรียน และโรงเรียนในเรื่องราวท้องถิ่นของแบบฝึกอ่านภาษาไทยเฉพาะกิจ ประถมศึกษา1-2. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 13(2),1-9.
สรินฎา ปุติ, วรรณนะ หนูหมื่น และวิฑูรย์ เมตตาจิตร. (2563). ลักษณะเด่นของแบบเรียนบัญชีคำพื้นฐํานภาษาไทยที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น สำหรับระดับประถมศึกษําตอนต้น ที่สร้างโดยครูในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 12(1),140-156.
สรินฎา ปุติ, วรรณนะ หนูหมื่น และวิฑูรย์ เมตตาจิตร. (2562). ลักษณะเด่นของผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความหมายผ่านเรื่องราวท้องถิ่นในแบบฝึกอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14(50),29-40.
สรินฎา ปุติ, วรรณนะ หนูหมื่น และวิฑูรย์ เมตตาจิตร. (2562). การวิเคราะห์การสื่อถึงวัฒนธรรมชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้จากแบบฝึกอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14(50),41-50.
อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2562). โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ผ่านสู่ Active Learning. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),1-13.
สรินฎา ปุติ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้นำศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), 11(3),1148-1166.