ข้อมูล ส่วนบุคคล

พิริยา ศรีเทพ (PIRIYA SRITAP)


นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

piriya.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2550 ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)