ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย เนียมเทศ (WUTTICHAI NIEMTED)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

wuttichai.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2530 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2526 ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อัษฎาวุธ สุวัตถี, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2565). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บ้านเป็นฐานในช่วงวิกฤติโควิด-19. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9(5),252-267.
อัษฎาวุธ สุวัตถี, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2565). การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(1),170-186.
Sumiati และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). The Effects of Principal Instructional Leadership on Teacher Commitment in Private Primary Green Schools in Indonesia. Elementary Education Online, 20(5),5772-5778.
กนกรัตน์ มณีเนตร, วุฒิชัย เนียมเทศ, ชวลิต เกิดทิพย์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2564). กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเครือซาเลเซียน . วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 13(1),106-125.
อเนก อมราพิทักษ์ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(1),104-116.
วีซานา อับดุลเลาะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การศึกษาองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1),152-173.
Sumiati และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). The Impact of Instructional Leadership on Indonesian Elementary Teacher Efficacy. Elementary Education Online, 19(4),2335-2346.
อิลฟัล สะมะแอ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),107-122.
วีซานา อับดุลเลาะ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),227-246.
ฮาฟีซี อับดุลเลาะ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(2),53-62.
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2561). การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),138-148.
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2561). การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),138-148.
สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และฤทัยชนนี สิทธิชัย. (2561). กลยุทธ์การบริหารงาน-วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3),64-73.
ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และเรชา ชูสุวรรณ. (2559). การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(1),97-107.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2559). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(2),208-222.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2558). การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 10(1),59-76.
เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ และบุญญิสา แซ่หล่อ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2),135-146.
Proceeding
อารียา เขียดเขียว และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 1024-1039). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
สุลายมาน บากา และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 1315-1329). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
จันทร์จิรา แซ่ชี และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 2091-2108). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
อัจฉรา ใจซื่อดี และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 3037-3052). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
อมรรัตน์ จันศิริ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 868-882). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
สุไรณี วรรณมาตร และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2564). พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 3053-3069). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (1-2 มิถุนายน 2564)
นูฮัยดา โตะมะแซ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 1679-1692). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
ครองขวัญ หมัดอาดัม และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 2418-2432). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
ญามินทร์ แลหะ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรม การสอนที่มีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 1981-1994). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
เกษมพันธุ์ จันแดง และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 2433-2444). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
ไพโรจน์ ไพรเขียว และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). การบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 2069-2082). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
นูรไอนี เหล็บหนู และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 697-710). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
นิลาวัณย์ ล่าดี้ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบปฏิบัติเป็นเลิศ : กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองภายใต้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 75-90). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
ชนกชนม์ ผู้ประสิทธิ์ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่ชั้นเรียนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนภัคดีศึกษามูลนิธิ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 2093-2105). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
นิรดา เจะปอ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 546-564). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
กุสุมา พิทักษ์บุตร และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). ภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา: กรณีศึกษาของโรงเรียนกุลฉัตรวิทยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" (หน้า 2403-2417). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: . (2-3 กรกฎาคม 2563)
เอกชัย เบ่าอุบลย์ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 180-190). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
วรินท์วิภา ทับมุด และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 1711-1722). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
ฮัสลีสัน แวยาโก๊ะ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 203-211). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
อาสะนะ เจ๊ะปอ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชากาสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 1769-1783). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
จันทิมา หมัดเหร็ม และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 336-346). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
อุไรวรรณ แจ้งหทัยกุล และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 360-368). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)
อลิสา หวันกะมา และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 1591-1602). โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: . (18-19 กรกฎาคม 2562)