ข้อมูล ส่วนบุคคล

บูคอรีย์ แก้วกับทอง (BUKHOREE KEAWKUBTONG)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

surachet.ke@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2553 ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาตรี ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
บูคอรีย์ แก้วกับทอง. (2561). วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกำหนดแบบแผนในการให้บริการ. วารสารวิชาการ ปขมท., 7(2),105-115.
บูคอรีย์ แก้วกับทอง. (2558). ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 26(2),111-121.