ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (NUTTAPHONG KANCHANACHAYA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

nuttaphong.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2555 ปริญญาเอก ค.ด. เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาโท ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาครูผ่านหนังสือผสานความจริงเสมือน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3),148-159.
กูรรอตูอัยนี หะยีอับดลุเลาะ, ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2562). การพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2),79-96.
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, คณิตา นิจจรัลกุล และมณฑล ผลบุญ. (2561). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดีเพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),154-165.