ข้อมูล ส่วนบุคคล

กนธิชา ปราบปัญจะ (KONTHICHA PRABPANJA)


นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

pateemoh.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2545 ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)