ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ (TAPANAN PRATEEPKO)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

tapanan.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2553 ปริญญาเอก ปร.ด. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537 ปริญญาตรี สศ.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ซารูวา เจะแต, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ บุคลากรครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),113-122.
อัสณีย์ มะนอ, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),123-132.
สนธนา สีฟ้า, นัทธี บุญจันทร์ และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10(1),82-90.
รุสลี บาเหะ และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2560). ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(2),197-204.
รุสลี บาเหะ และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26(5),838-846.
Proceeding
กอบเกียรติ พนมสวรรค์, บุญโรม สุวรรณพาหุ, มัฮดี แวดราแม และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2562). ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษามณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1112-1124). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)