ข้อมูล ส่วนบุคคล

ปนิดา ดำรงสุสกุล (PANIDA DUMRONGSUSAKUL)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

panida.d@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)