ข้อมูล ส่วนบุคคล

บุรินทร์ สหะวิริยะ (BURIN SAHAVIRIYA)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

burin.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2558 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)