ข้อมูล ส่วนบุคคล

ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร (SIVASAWAS SAWADKULLAKORN)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

pongpat.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)