ข้อมูล ส่วนบุคคล

สิทธิโชค โนะ (SITTHICHOK NOH)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

sittichok.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2551 ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)