ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัฮดี แวดราแม (MAHDEE WAEDRAMAE)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

mahdee.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาเอก ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาโท ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
นูรียะห์ อิแต, มัฮดี แวดราแม, วรลักษณ์ ชูกำเนิด และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 32(1),50-60.
พิริยา สร้อยแก้ว, อริยา คูหา และมัฮดี แวดราแม. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(1),251-271.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ และสินี คูหามุข. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3),2665-2685.
ก้องนภา สิงห์ศร, อริยา คูหา และมัฮดี แวดราแม. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 6(2),37-51.
อาดีละห์ เจ๊ะแม, ณัฐินี โมพันธ์ และมัฮดี แวดราแม. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(1),11-23.
นิรุสณา เจ๊ะบู, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบไคโร (CIRO). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),124-136.
มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน และฮามีด๊ะ มูสอ. (2561). ความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),79-86.
อิฟฟัต กาเดร์, ณัฐินี โมพันธ์ และมัฮดี แวดราแม. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหา SSCSที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 12(22),23-36.
ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ, ณัฐินี โมพันธ์ และมัฮดี แวดราแม. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2),1-14.
นูรอาซีกีน สาและ, ณัฐินี โมพันธ์ และมัฮดี แวดราแม. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1),42-53.
Proceeding
นาปีซะห์ ดือราแม, จิระวัฒน์ ตันสกุล, มัฮดี แวดราแม และเกรียงศักดิ์ ดำชุม. (2563). การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะดครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (หน้า 178-187). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (18 ธันวาคม 2563)
อามีน สมาแฮ, บุญโรม สุวรรณพาหุ, ดวงมณี จงรักษ์ และมัฮดี แวดราแม. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยากับการปรับตัวของผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1102-1111). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
กอบเกียรติ พนมสวรรค์, บุญโรม สุวรรณพาหุ, มัฮดี แวดราแม และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2562). ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษามณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1112-1124). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
ซูฮาดา เจ๊ะสะแม, มัฮดี แวดราแม และอลิสรา ชมชื่น. (2562). การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3: การประยุกต์ใช้โมเดล DNA. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 846-856). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
ซูลัยดา กาเดร์ และมัฮดี แวดราแม. (2561). การใช้สื่อการเรียนการสอน VDO และแอปพลิเคชัน Plickers ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6 "Active learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร" (หน้า 413-430). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (26-27 มีนาคม 2561)
โนรฮีดาย สะมะแอ และมัฮดี แวดราแม. (2561). การสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมวิชาชีพครู" (หน้า 13-19). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (21 มกราคม 2561)
ปัทมา ยีสิดิ และมัฮดี แวดราแม. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมวิชาชีพครู" (หน้า 67-72). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (21 มกราคม 2561)
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ, แวฮาซัน แวหะมะ, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” Integrating Research into the Society (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (26-29 พฤษภาคม 2559 )