ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย (PALIDA SAIRATTHONG PATANAPICHAI)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

palida.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2564 ปริญญาเอก ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551 ปริญญาโท ศศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548 ปริญญาตรี ศศ.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
จุฑารัตน์ บันดาลสิน, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล, สุปราณี ภู่ระหงษ์ และชัยธวัช ตนตรง. (2561). หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 8(1),159-175.
Proceeding
สิริญญา สุหลง, นิตยา สืบประดิษฐ์ และปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย. (2563). ผลของการใช้เทคนิคการสอน Math League ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและการวัดน้ำหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค (หน้า 305-314). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)