ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ชไมพร อินทร์แก้ว (CHAMAIPORN INKAEW)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

chaimaiporn.i@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2563 ปริญญาเอก ค.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 ปริญญาโท ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2540 ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ชไมพร อินทร์แก้ว และวิชัย นภาพงศ์. (2563). แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษ ที่ 21. Journal of Information and Learning, 31(3),47-55.
วิชัย นภาพงศ์ และชไมพร อินทร์แก้ว. (2561). การศึกษาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3),14-25.