ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ จารุณี แซ่หลี (JARUNEE SAELEE)


อาจารย์

jarunee.sa@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)