ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ (HANANMUHIBBATUDDIN NOCHI)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

hananmuhibbatuddin.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2550 ปริญญาโท ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2564). การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน: การวิจัยในชั้นเรียนของหลักสูตรการเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, 4(1),20-38.
อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2562). โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ผ่านสู่ Active Learning. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),1-13.
Proceeding
อาวีรา อาแว, สารียะห์ มะแซ, หะยีรอสมีนี อีนอ, ฮาลีเม๊าะ สนิ, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2564). บทบาทและความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: พหุกรณีศึกษาของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 700-715). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)