ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ รอฮานา ซนีเย็ง (ROHANA SANEEYENG)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี

rohana.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาโท ศศ.ม. วัดผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549 ปริญญาตรี ศศ.บ. เทคโนโลยีการวัดและผลประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ, รอฮานา ซนีเย็ง, ปานใจ แสงศิลา และขจรพงษ์ หนูทอง. (2563). การศึกษาการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (หน้า 1918-1925). สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (12-13 มีนาคม 2563)