ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. วชิระ ดวงใจดี (WACHIRA DUANGJAIDEE)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

wachira25@outlook.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2559 ปริญญาเอก ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 ปริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2545 ปริญญาตรี ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วชิระ ดวงใจดี. (2563). เทคนิคจำเป็นในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(1),16-27.
วชิระ ดวงใจดี. (2563). แบบจำลองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ Skilbeck สู่แนวทางการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(3),298-305.