ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีนา ฮะซานี (AREENA HAZANEE)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

areena.h@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, ภาขวัญ ริยาพันธ์, อารีนา ฮะซานี และครรชิต เชื้อขำ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2),91-108.