ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา (YUPAWAT AUMCHOOWATTANA)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี

yupawat.a@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2542 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)