ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต เกิดทิพย์ (CHAWALIT KERDTIP)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

chawalit.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2550 ปริญญาเอก ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538 ปริญญาโท ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 ปริญญาตรี ค.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การบริหารการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์, ชวลิต เกิดทิพย์ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(1),87-102.
กนกรัตน์ มณีเนตร, วุฒิชัย เนียมเทศ, ชวลิต เกิดทิพย์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2564). กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเครือซาเลเซียน . วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 13(1),106-125.
นิฟิรดาวส์ นิและ และชวลิต เกิดทิพย์. (2564). ภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(6),268-279.
ชวลิต เกิดทิพย์, คณิตา นิจจรัลกุล, ฟัตฮีย๊ะห์ เจ๊ะเฮง และวันยามีละห์ แก้วกับทอง. (2564). แนวทางการพัฒนาและความต้องการจําเป็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(2),269-285.
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),199-212.
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). สะเต็มศึกษากับทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 36(3),.
อ้อมใจ วงษ์มณฑา และชวลิต เกิดทิพย์. (2563). พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),162-177.
ฉัตรวดี สำเภาแก้ว และชวลิต เกิดทิพย์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),177-185.
กุลธิดา สะลิมิง และชวลิต เกิดทิพย์. (2562). การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3),171-183.
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, ชวลิต เกิดทิพย์ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2562). การเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบ APA พิมพ์ครั้งที่ 6: ข้อเสนอแนะบางประการต่อนักวิชาการข้ามชาติ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(3),220-227.
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว และบรรจง ฟ้ารุ่งสาง. (2562). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. , 30(2),34-46.
เบญจพร ฉินอังกูร, ชวลิต เกิดทิพย์ และเรชา ชูสุวรรณ. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 19(2),35-48.
PHANNITH PHANNITH PETH, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และวรภาคย์ ไมตรีพันธ์. (2562). Causes and solutions of school dropout: A case study in lower secondary schools of Kampong Speu province, Cambodia. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 5(7),98-102.
จิราภา ทิศวงศ์ และชวลิต เกิดทิพย์. (2561). ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),113-123.
อันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),206-216.
แวฮาซัน แวหะมะ, ชวลิต เกิดทิพย์ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2560). การศึกษาภควันตภาพ : ความท้าทายต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(3),6-19.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 9(1),163-193.
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2559). สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(2),133-148.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม : หนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1),168-181.
สุภาวดี ดวงจันทร์, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และนิเลาะ แวอุเซ็ง . (2559). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(3),35-51.
สุริยา หมาดทิ้ง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 8(1),1-20.
ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และชวลิต เกิดทิพย์. (2558). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 13(2),133-143.
วรลักษณ์ ชูกำเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์. (2557). รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2),123-134.
จิตรา เฮงเอีย และชวลิต เกิดทิพย์. (2556). การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานครูสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1(2),89-113.
สอริหะ สาดีน และชวลิต เกิดทิพย์. (2556). การรับรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1(2),60-88.
ฉัตรยุคล แก้วพิบูลย์ และชวลิต เกิดทิพย์. (2555). ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรในสําานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2),83-102.
รัตดา พวงบุญ และชวลิต เกิดทิพย์. (2555). การประเมินความต้องการจําาเป็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน สังกัดสําานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2),103-122.