ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ชนประชา (SAKKARIN CHONPRACHA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ

sakkkarin.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2551 ปริญญาเอก กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2542 ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2533 ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การศึกษาผู้ใหญ่
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
ศักรินทร์ ชนประชา. (2562). การศึกษาตลอดชีวิต. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 14(26),159-175.
ศักรินทร์ ชนประชา. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสื่อทำมือสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(17),155-171.
มุตตาฝา ล่าเห, ศักรินทร์ ชนประชา และนิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า. (2561). ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),103-112.
ฟิกรี แก้วนวล, ศักรินทร์ ชนประชา และอะห์มัด ยี่สุ่นทรง. (2561). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(25),65-81.
สุริยัน ยูโซ๊ะ, ศักรินทร์ ชนประชา และวิรินธร อักษรนิตย์. (2556). รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4H สําหรับเยาวชนในชุมชนเขตเมืองกรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15),65-79.