ข้อมูล ส่วนบุคคล

มณฑา ไชยแสง (MONTA CHAISANG)


พนักงานธุรการ

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

monta.cha@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2546 ปวส. ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)