ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชามญชุ์ วรรณชาติ (PICHAMON WANNACHAT)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

punchika.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สัญฑัต แก้วแหลม และพิชามญชุ์ วรรณชาติ. (2564). การนำเสนอมุมมองความรักของชายรักชาย : กรณีศึกษานวนิยาย “เดือนเกี้ยวเดือน”. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 13(2),77-91.
นูรอัยมี แวเดร์ และพิชามญชุ์ วรรณชาติ. (2564). ทัศนะความรักของตัวละครในนวนิยายชุด Love Curse คําสาปนี้มีรัก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2),32-55.