ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ (WATCHARAWALEE TANGKUPTANON)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

aj.teaw@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)