ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ (THAKERNG WONGSIRICHOT)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

thakerng.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)