ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ฮามีด๊ะ มูสอ (HAMIDAH MUSOR)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

hamida.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2562 ปริญญาเอก Ph.D. Science Education Universiti Sains Malaysia
2555 ปริญญาโท ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน และฮามีด๊ะ มูสอ. (2561). ความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),79-86.
Proceeding
มุกดา ธรรมกิรติ และฮามีด๊ะ มูสอ. (2562). การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า 284-289). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)
ฮามีด๊ะ มูสอ และมุกดา ธรรมกิรติ. (2562). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติขิงสาร) ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า 305-312). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ, แวฮาซัน แวหะมะ, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” Integrating Research into the Society (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (26-29 พฤษภาคม 2559 )