ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ กันยา พรวสันต์ยิ่ง (KANYA PORNWASANYING)


อาจารย์

kanya.po@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)