ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ศิริขวัญ ชิณศรี (SIRIKHWAN CHINASRI)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

sirikhan.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาโท ค.ม. การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 ปริญญาตรี ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)