ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ยศวริศสกุล (YUPPADEE YOSWARISSAKUL)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

yuppadee.y@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2533 ปริญญาโท ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 ปริญญาตรี ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
สาขาการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ยุพดี ยศวริศสกุล. (2562). การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชาวมอแกนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมอแกนในจังหวัดพังงา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3),135-147.
ยุพดี ยศวริศสกุล. (2561). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),66-78.
ยุพดี ยศวริศสกุล. (2560). การศึกษานิทานพื้นบ้านมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28(3),185-195.