ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ (TAWATSAK TANGPANITHANWAT)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

tanusak48@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2547 ปริญญาโท ศศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543 ปริญญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์. (2560). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส : กรณีศึกษารายวิชา 281-163 ทักษะและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส และ 281-215 เทเบิลเทนนิส. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(3),131-143.
Proceeding
สุกรีย์ ดือราแม, ฮารีฟ เทพลักษณ์, อับดุลย์รอสะ เจ๊ะอุเซ็ง, อานาส ดอเลาะ, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์. (2564). บทบาทและปัญหาของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19: พหุกรณีศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียน ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 2789-2803). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)
ธนิดา วงศ์สัมพันธ์ และธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์. (2564). การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยใช้โต๊ะฝึกยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าย (หน้า 3168-3182). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน พ.ศ.2564 )