ข้อมูล ส่วนบุคคล

เปรมวดี โกมลตรี (PREMWADEE KOMOMTREE)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

premwadee.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาโท วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544 ปริญญาตรี วท.บ. การจัดการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)