ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ มุกดา ธรรมกิรติ (MUKDA THAMMAKIRATI)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

mukda.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2557 ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2546 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
มุกดา ธรรมกิรติ และฮามีด๊ะ มูสอ. (2562). การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า 284-289). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)
ฮามีด๊ะ มูสอ และมุกดา ธรรมกิรติ. (2562). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติขิงสาร) ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า 305-312). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)