ข้อมูล ส่วนบุคคล

หวันสุดา เจ๊ะหะ (WANSUDA JAHHAH)


ครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

wansuda.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2546 ประกาศนียบัตร วิชาชีพครูชั้นสูง
2544 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)