ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ ตันสกุล (JIRAWAT TANSAKUL)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี

jirawat.tu@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2559 ปริญญาเอก Ph.D. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ปริญญาโท กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541 ปริญญาตรี กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
นูรียะห์ อิแต, มัฮดี แวดราแม, วรลักษณ์ ชูกำเนิด และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 32(1),50-60.
วีซานา อับดุลเลาะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การศึกษาองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1),152-173.
Churngchow, C. , Rorbkorb, N. , Petch-urai, O. & Tansakul, J. (2563). Appropriate Learning Management for Students with Different Learning Styles within a Multicultural Society at State-run Universities in Thailand. International Journal of Higher Education, 9(2),200-208.
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(2),319-331.
วิไลลักษณ์ สุวรรณทัต, จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),190-198.
อิสริยา อักษรชื่น, กรฎา มาตยากร และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2563). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟมของ ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(1),1-19.
อิสริยา อักษรชื่น, กรฎา มาตยากร และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟม. วารสารเกื้อการุณย์, 27(2),144-154.
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(2),319-331.
พิชิตชัย สุขเอก และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2561). การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธี MIMIC. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),93-102.
Proceeding
ทิตยา ศรีสุวรรณ, จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 1721-1733). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ, รอฮานา ซนีเย็ง, ปานใจ แสงศิลา และขจรพงษ์ หนูทอง. (2563). การศึกษาการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (หน้า 1918-1925). สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (12-13 มีนาคม 2563)
นาปีซะห์ ดือราแม, จิระวัฒน์ ตันสกุล, มัฮดี แวดราแม และเกรียงศักดิ์ ดำชุม. (2563). การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะดครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (หน้า 178-187). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (18 ธันวาคม 2563)
อารีฝะห์ สะแต, จิระวัฒน์ ตันสกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (หน้า 188-196). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (18 ธันวาคม 2563)
ทิตยา ศรีสุวรรณ, จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2562). การประเมินหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 622-629). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (9-10 พฤษภาคม 2562)
กิติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ, มรกต เพ็ชรน้อย, มุสลีนา สาแม, ฮาลีลี่ อิมราฮิม และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เสียงและการได้ยินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 (หน้า 110-120). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. (3-6 พฤษภาคม 2560)