ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ (NARONGSAK RORBKORB)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

narongsak.r@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาเอก ปร.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 ปริญญาโท ศษ.ม. วัดผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
กนกรัตน์ มณีเนตร, วุฒิชัย เนียมเทศ, ชวลิต เกิดทิพย์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2564). กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเครือซาเลเซียน . วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 13(1),106-125.
สุวัจนี เพชรรัตน์, ฟาริดา ซาชา และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(7),143-157.
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(2),319-331.
วิไลลักษณ์ สุวรรณทัต, จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),190-198.
วัชระ จันทรัตน์, วสันต์ อติศัพท์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2563). ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(2),211-226.
Churngchow, C. , Rorbkorb, N. , Petch-urai, O. & Tansakul, J. (2563). Appropriate Learning Management for Students with Different Learning Styles within a Multicultural Society at State-run Universities in Thailand. International Journal of Higher Education, 9(2),200-208.
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(2),319-331.
อับดุลยามีน หะยีขาเดร์, ณัฐวิทย์ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และแววฤดี แววทองรักษ์. (2562). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1),170-180.
กูรรอตูอัยนี หะยีอับดลุเลาะ, ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2562). การพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2),79-96.
ฮามีนะ โซ๊ะสะตา, ธีระยุทธ รัชชะ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2562). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ CLEA) ที่มึต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1),160-170.
กษมน รุ่งโรจน์รังสรรค์, ถาวรินทร รักษ์บำรุง และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). การพัฒนามาตรวัดความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10(3),317-332.
รอฮานี ปูตะ, อลิสรา ชมชื่น และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). ผลของการจัดการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. . วารสารบัณฑิตศึกษา, 12(3),120-133.
กษมน รุ่งโรจน์รังสรรค์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). การพัฒนามาตรวัดความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10(3),317-332.
รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง, ดวงมณี จงรักษ์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 9(1),143-162.
ณัซรีน่า อุเส็น, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(1),156-166.
ใดนี สาและ, ธีระยุทธ รัชชะ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ผลของการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(3),119-128.
Proceeding
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ, รอฮานา ซนีเย็ง, ปานใจ แสงศิลา และขจรพงษ์ หนูทอง. (2563). การศึกษาการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (หน้า 1918-1925). สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (12-13 มีนาคม 2563)
วัสลีณา หาไม และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2562). ผลของการใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวน การทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 536-548). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
อัคบาร์ ยะโกะ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). ผลของรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา อาคารเย็นศิระ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หน้า 899-909). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . (19-20 กรกฎาคม 2561)
ปวีณา มะแซ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และธีระยุทธ รัชชะ. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018 "Education, Leadership, and Innovation in Learning Society" (หน้า 756-769). ภูเก็ต: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (5-7 กรกฎาคม 2561)
อับดุลยามีน หะยีขาเดร์, ณัฐวิทย์ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และแววฤดี แววทองรักษณ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (หน้า 625-635). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (25-27 กรกฎาคม 2560)
สาริญา และสุม, ณัฐวิทย์ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และแววฤดี แววทองรักษณ์. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์แลเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (หน้า 614-624). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (25-27 กรกฎาคม 2560)
รอหานา อีซอ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0" (หน้า 1094-1102). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (25-27 กรกฎาคม 2560)