ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธี บุญจันทร์ (NATTEE BOONJAN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

nattee.b@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2558 ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2556 ปริญญาเอก บธ.ด ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545 ปริญญาโท ศศ.ม. งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏภูเก็ต
2534 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร เทคนิคกายอุปกรณ์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อัซฟาร์ ไทยสนิท, ถาวรินทร รักษ์บำรุง, นัทธี บุญจันทร์ และนพดล นิ่มสุวรรณ. (2563). ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบ CAS ที่มีต่อทักษะการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอลของเยาวชน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),149-161.
นัทธี บุญจันทร์. (2563). ปัญหา ความต้องการแนวทางการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, 12(2),202-212.
สนธนา สีฟ้า, นัทธี บุญจันทร์ และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10(1),82-90.
อารีย์ อินสุวรรโณ, นัทธี บุญจันทร์ และถาวรินทร รักษ์บำรุง. (2561). ผลของการใช้โปรแกรมการ ฝึกแบบผสมผสาน ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10(1),152-160.
Proceeding
นัทธี บุญจันทร์ และสิริชัย พลับช่วย. (2564). การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 3224-3234). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)
ชญานิน ยอดพรหมทอง และนัทธี บุญจันทร์. (2563). การประยุกต์วิธีการสอนวิชากรีฑาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 3224-3234). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
ชญานิน ยอดพรหมทอง, นัทธี บุญจันทร์ และสิริชัย พลับช่วย. (2563). การประยุกต์วิธีการสอนวิชากรีฑาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 3224-3234). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)