ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์ (OPHAT KAOSAIYAPORN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ

ophat.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2555 ปริญญาเอก ค.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544 ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์, รุศดา ณัฐภาสวิรตา และนิสรีน พรหมปลัด. (2564). การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมUnity Vuforia สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 15(1),235-246.
เต็มศิริ สองเมือง, วิชัย นภาพงศ์, เกสรี ลัดเลีย และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2564). สภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 18(80),33-44.
วัชระ จันทรัตน์, วสันต์ อติศัพท์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2563). ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(2),211-226.
ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2563). รูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําาหรับโรงเรียนเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. Journal of Information and Learning, 31(2),28-36.
เต็มศิริ สองเมือง, วิชัย นภาพงศ์, เกสรี ลัดเลีย และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2563). สภาพการดำเนินงานและสภาพปัญหาของศููนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ังอันดามัน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 40(5),1-18.
รุสดี แวนาแซ, วิชัย นภาพงศ์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และอิบรอเฮม เต๊ะแห. (2563). ผลการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. Journal of Information and Learning, 31(3),11-24.