ข้อมูล ส่วนบุคคล

ภานุวัตร์ ฐิติสิรินันท์ (PANUWAT TITISIRINUNG)


ครูผู้ช่วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

panuwat.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2563 ปริญญาตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2544 ประกาศนียบัตร ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)