ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ โซเฟีย มะลี (SOFIA MALEE)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

prissana.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2554 ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์, วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีละหมุด, มะลิ ศรีชู, นิรมล รัตนสงเคราะห์, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, นิลุบล เกตุแก้ว และโซเฟีย มะลี. (2560). แบบผสมผสานตามแนวกลยุทธ์ทางอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 3(1),1-11.
Proceeding
ฟารีดา ลาเตะ, คณิตา นิจจรัลกุล และโซเฟีย มะลี. (2563). ผลการใช้เกมที่มีต่อทักษะการอ่านสะกดคำ วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2605-2620). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, โซเฟีย มะลี, ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ และวรินทิพย์ แก่นอินทร์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนรู้ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวกลยุทธ์ทางอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสันติพล จินตนาการสู่งานวิจัย (หน้า 1-12). อุดรธานี: มหาวิทยาลัยสันติพล. (พฤศจิกายน)