ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธินัฐดา พิมพ์พวง (THINADDA PIMPUANG)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

thinada.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2561 ปริญญาเอก ปร.ด. การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549 ปริญญาโท วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ธินัฐดา พิมพ์พวง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพจาก กิจกรรมท่องเที่ยว ในตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ . วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 40(4),68-81.
ธินัฐดา พิมพ์พวง. (2559). การศึกษาการใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพอัดแท่งเพื่อการบำบัดน้ำเสีย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 12(1),82-96.
Proceeding
ธินัฐดา พิมพ์พวง. (2562). พฤติกรรมการรับรู้การใช้สารและยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หน้า 509-518). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกริก. (30 พฤศจิกายน 2562)