ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ จิราภรณ์ ผุดผาด (CHIRAPORN PHUTPHAT)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

jiraporn.put@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2547 ปริญญาโท วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
Suwanno, S. & Phutphat, C. (2018). 1,3-β-glucan Content of Local Medicinal Mushrooms from the Southern Region of Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(3),189-200.
เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล, วิรินธร อักษรนิตย์, จุฑา ธรรมชาติ และจิราภรณ์ ผุดผาด. (2560). ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(1),106-118.
วิรินธร อักษรนิตย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล และจิราภรณ์ ผุดผาด. (2560). ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี. Journal of Information and Learning, 28(1),106-118.