ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. อาฟีฟี ลาเต๊ะ (AFIFI LATEH)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

afifi.l@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2558 ปริญญาเอก ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
2548 ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อาฟีฟี ลาเต๊ะ และสุพรรษา สุวรรณชาตรี. (2564). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการทําวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(1),11-21.
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 12(1),49-60.
ประสพชัย พสุนนท์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การประเมินประสิทธิภาพองค์กรด้วยโปรแกรม AtoZmath.com สำหรับผู้ใช้งานระดับต้น. ครุศาสตร์สาร, 14(2),15-23.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ และสินี คูหามุข. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3),2665-2685.
ซารูวา เจะแต, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ บุคลากรครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),113-122.
อันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),206-216.
อัสณีย์ มะนอ, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),123-132.
นิรุสณา เจ๊ะบู, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบไคโร (CIRO). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),124-136.
มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน และฮามีด๊ะ มูสอ. (2561). ความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),79-86.
Proceeding
รุสดี วาเม๊าะ, โมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ, อับดุลเราะห์มาน อูมา, อับดุลฮากิม อ๊ะหมะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตามยูทูบเบอร์ของวัยรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 (หน้า 1759-1773). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (4 กันยายน 2563)
ซัลมี อาบูดอลา, อารีนี อาเกะ, อาซียะฮ์ อาแว และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนผ่าน PSU MOOC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 (หน้า 1774-1791). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (4 กันยายน 2563)
ศิรินาถ ระวิวงศ์, ศศินา โต๊ะจิ, นัจญวา หีมมะหมัด และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 (หน้า 1792-1804). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (4 กันยายน 2563)
อัลฮูสนา มะมิง, นาซีรา ลา, รุสนี มะอีซอ, รุสลีนา รอแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตามยูทูบเบอร์ของวัยรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 (หน้า 1712-1729). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (4 กันยายน 2563)
ปนัดดา สวัสดี, ไอลดา เหย็บหนุด, ฮาสาน๊ะ ระยะหลง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 (หน้า 1730-1745). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (4 กันยายน 2563)
สถาพร เรืองรุ่ง , ชัยศักดิ์ ระเด่น, ปานใจ แสงศิลา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มการใช้ชีวิตของคนโสดวัยทำงาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 952-969). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
ณันธิการ์ อรรถวิวรรธน์, ศศิธร อินน้ำหอม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). การสร้างตัวแบบทำนายหนี้สินในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุงานของบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 1-17). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
นาปีซะห์ ดือราแม, มุสลีมีน อีแต, ไกรรัตน์ นิลฉิม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 834-851). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
ซัมซูดิน มามะ, อาฟรีดา ดรอแม, แวฮาซัน แวหะมะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านคิวอาร์โค้ดของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 1033-1047). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
ศักดริน บินหรีม, วันฟาดีลละห์ แวเย็ง, ขจรพงษ์ หนูทอง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 978-992). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ, แวฮาซัน แวหะมะ, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” Integrating Research into the Society (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (26-29 พฤษภาคม 2559 )