ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนะ พรหมเพชร (WATTANA PROHMPETCH)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 ปี

wattana.ph@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2547 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาคลีนิก มหาวิทยาลัยมหิดล
2541 ปริญญาตรี ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
จิตวิทยา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วัฒนะ พรหมเพชร, สิทธิพร ครามานนท์, ครรชิต แสนอุบล, ฐิติกาญจน์ บุณรักษา และวรัญญู กองชัยมงคล. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญญาของนิสิตที่เข้ากลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ . วารสารจิตเวชวิทยาสาร, 36(2),114-129.
วัฒนะ พรหมเพชร และประณีต ส่งวัฒนา. (2561). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 10(1),352-380.
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, วัฒนะ พรหมเพชร และนพพร ตันติรังสี. (2561). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซืมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดใต้. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 26(2),103-116.
วัฒนะ พรหมเพชร, ศุภวรรณ พึ่งรัศมี, ปิยะธิดา ศิลป์วุฒินนท์ และเยาวนาถ สุวลักษณ์. (2558). ผลการสร้างสัญญาณพลังแบบองค์รวมตามแนวทฤษฎีภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะบาดแผลทางจิตใจและความเศร้าโศกของสตรีผู้สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 21(1),247-285.