ข้อมูล ส่วนบุคคล

พิภัตน์ เผ่าจินดา (PIPAT PAOJINDA)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

pipat.pa@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)