ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แวฮาซัน แวหะมะ (WEAHASON WEAHAMA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

weahason.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาเอก ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ และสินี คูหามุข. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3),2665-2685.
Proceeding
ซัมซูดิน มามะ, อาฟรีดา ดรอแม, แวฮาซัน แวหะมะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านคิวอาร์โค้ดของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 1033-1047). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ, แวฮาซัน แวหะมะ, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” Integrating Research into the Society (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (26-29 พฤษภาคม 2559 )