ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ (WARAPARK MAITREEPHUN)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

warapark.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2562 ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการศึกษา University of Missouri
2553 ปริญญาโท ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทหนึ่งในหนังสือ
Hairston, S., Crawford, E., & Maitreephun, W. (2019). How leaders learn about the needs of immigrant students in a turbulent time. In E. R. Crawford & L. M. Dorner (Ed.), Educational leadership of immigrants: Case studies in times of change (pp. 205-214). New York, NY: Routledge. (August)
บทความ
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2564). การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน: การวิจัยในชั้นเรียนของหลักสูตรการเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, 4(1),20-38.
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, วรลักษณ์ ชูกำเนิด, ปราณีต ศิริพงค์ และพงศ์รัตน์ ธรรมชาติ. (2564). หนึ่งทศวรรษกับการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในประเทศไทย: การทบทวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาผ่านมุมมองบริบทวัฒนธรรมไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(2),455-470.
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, ชวลิต เกิดทิพย์ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2562). การเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบ APA พิมพ์ครั้งที่ 6: ข้อเสนอแนะบางประการต่อนักวิชาการข้ามชาติ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(3),220-227.
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว และบรรจง ฟ้ารุ่งสาง. (2562). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. , 30(2),34-46.
PHANNITH PHANNITH PETH, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และวรภาคย์ ไมตรีพันธ์. (2562). Causes and solutions of school dropout: A case study in lower secondary schools of Kampong Speu province, Cambodia. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 5(7),98-102.
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์. (2562). จากกระบวนทัศน์ใหม่ของทฤษฎีภาวะผู้นำสู่บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3),17-29.
Proceeding
โมฮัมหมัดรุสดี สาและ และวรภาคย์ ไมตรีพันธ์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 937-952). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)
สุกรีย์ ดือราแม, ฮารีฟ เทพลักษณ์, อับดุลย์รอสะ เจ๊ะอุเซ็ง, อานาส ดอเลาะ, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์. (2564). บทบาทและปัญหาของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19: พหุกรณีศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียน ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 2789-2803). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)
อาวีรา อาแว, สารียะห์ มะแซ, หะยีรอสมีนี อีนอ, ฮาลีเม๊าะ สนิ, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2564). บทบาทและความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: พหุกรณีศึกษาของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย (หน้า 700-715). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)