ข้อมูล ส่วนบุคคล

ประจวบ อนันตประเสริฐ (PRACHUAB ANANTAPRASROETH)


คนสวน

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

prajoub.a@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2529 มัธยมศึกษา ม.6 ภาษาไทย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)