ข้อมูล ส่วนบุคคล

ธนัฐ บุญสนอง (TANAT BOONSANONG)


พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
มัธยมศึกษา ม.6 ศิลป
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)